Theaterstücke 1993 – 2019

2019 Wer Schulden hätt, hätt auk Likör
2018 Krüüzfahrt in`n Schwuinestall
2017 Düsse verdammte Räuberbande
2016 Wiargen iarben häwwe schluarden
2015 Gesiene wärd Filmstar
2014 Dat es Chefsake
2013 Leiwer ledig – oss erledigt
2012 Daude laupt nicht wech
2011 De Glückspilz
2010 We hät, de hät
2009 Dat greune Gewand
2008 Drei Frubben howwet up`n Putz
2007 De koffte Schweigerdochter
2006 Mansen kümmt dat anners oss man denket
2005 Schwuinerige up Hinners Hoff
2004 Girgen de choen Sitten
2003 Dat Luid van`ne Stroade
2002 Wui sent nich mer liquide
2001 Sau löpp dat nich met us
2000 Kirmes up`n Duorpe
1999 De Radikalkur
1998 Oma hätt Geld
1997 Bleckschaden
1996 Roland sall fleigen
1995 Dat Dokterbeok
1994 Dat Glück kümmt met de Post
1993 Dat Luid in Bücksen